Virkatodistustilaus

Virkatodistukset tehdään 1.12.2020 alkaen Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 083161303. Voit tilata sen sähköisesti tästä linkistä.

Asiakastiedote 2.1.2020

Virkatodistusmaksujen määräytyminen

Kirkkolain mukaan Kirkkohallitus päättää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä mak-suista. Tuorein tätä asiaa koskeva päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 19/2019 ja uudet maksut astuvat voimaan 1.1.2020.

Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta peritään:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, ja kyseessä on todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai kirkollista toimitusta koskeva tieto;

c) 30 euroa muusta kuin alakohdassa b tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän KirDi-toiminnallisuudella laadittu todistus päähenki-lön osalta 45 euroa ja liitetodistus 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma liitetodistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos samansisältöisiä todistuk-sia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäi-sen todistuksen hinta.

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteut-tamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa.

Ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa.

Tieteellistä tutkimusta ja sukututkimusta varten laadittava todistus 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuu-tin jaksolta 20 euroa.

Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan todistuksen kopio 9 euroa.

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa. Jos ko-pioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkaval-ta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Maksuttomia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

Muut maksut; Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, jo-ka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todis-tus, veloitetaan sekä laskutuksesta että toimituksesta 5,50 euroa, yhteensä 11 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämi-sestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.